Algemene Voorwaarden van Travel Pharma

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. INLEIDING EN AANVAARDING VAN DE OVEREENKOMST

Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door Drogist.nl via Travel Pharma (TravelPharma.com), met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het plaatsen van een bestelling op de website Travel Pharma leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden.

 

2. IDENTITEIT VAN TRAVEL PHARMA:

MyTravelPharma.com (en andere extensies zoals .be, .nl, .eu,...) is een site van Drogist.nl, die de concessie uitbaat toegekend door de bvba Travel Pharma (BTW identificatienummer: BE 0644.400.989). Dit houdt in dat Drogist.nl instaat voor de aangeboden producten, leveringen en interactie met de klant. Bvba Travel Pharma ageert hierin puur als beheerder van het merk mytravelpharma.com.

 

3. BEGRIPPEN

Voor de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden of voor de begrippen op de site Travel Pharma wordt verstaan onder:

3.1. MyTravelPharma: De website onder beheer van Drogist.nl waar de producten worden aangeboden en verkocht aan de cliënten. Het geheel van de domeinnamen (.com, .be, .lu, .fr, .nl,..) en de gekoppelde domeinnamen worden vermeld onder de naam Travel Pharma en is volledig in beheer door Drogist.nl

3.2. Cliënt: Elke natuurlijke- of rechtspersoon, handelingsbekwaam die een bestelling doorgeeft via de website Travel Pharma.

3.3. Product fiche: Geeft de informatie (teksten, fotos, grafieken, classificatiesysteem per categorie,...) in verband met een product aan dat te koop wordt aangeboden via Travel Pharma.

3.4. Producten: Alle goederen te koop aangeboden via Travel Pharma.

3.5. Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.

 

4. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

5. BESTELLING

5.1. Al de informatie bezorgd door de cliënt, als het invoeren van gegevens die inherent zijn aan zijn bestelling, verbinden hem. Travel Pharma kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de cliënt zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, fakturatieadres, etc.) zoals vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

5.2. De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

5.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Travel Pharma aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging via het e-mailadres dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.

5.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Travel Pharma zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

5.5. Bijna al de producten zijn in voorraad. Indien het bestelde product niet in voorraad of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Travel Pharma via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

5.6. Enkel handelingsbekwame personen kunnen een bestelling plaatsen.

 

 

6. LEVERING

6.1. Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, verbindt Travel Pharma zich er toe om de bestelde producten naar de cliënten te sturen op het opgegeven leveringsadres, levering zal gebeuren binnen de termijnen opgegeven op de site van Travel Pharma. Al de gegevens met betrekking tot de leveringstermijnen zijn beschikbaar op de website van Travel Pharma.

6.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de apotheek Travel Pharma bvba kan in dat opzicht niet spelen.

6.3. De levering gebeurt door een externe firma gekozen door Travel Pharma, Travel Pharma behoudt zich het recht om van partner te veranderen.

6.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt. Indien de verpakking beschadigd is dan moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de vervoerder en moeten de nodige documenten hieromtrent ingevuld worden. Alle pakketten worden geleverd in een doorzichtige tas met een zegel. De client dient de inhoud van het pakket te controleren alvorens het zegel te verbreken. Indien de inhoud een gebrek vertoont mag het pakket teruggestuurd worden zonder de zegel te verbreken. Door het zegel te verbreken aanvaardt de client de inhoud van het pakket.

6.5. Als een pakket niet is ontvangen ondanks de verschillende passages van de vervoerder (maximum drie passages), wordt het teruggezonden aan Drogist.nl  en de bestemmeling wordt verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de koper gevraagd worden en hij zal de kosten ervan dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis werd uitgevoerd).

6.6. De cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 

7. KLACHTEN

7.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst zoals elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Travel Pharma, op straffe van verval van elk recht. De klachten moeten via de Contact-pagina ingediend worden.

7.2. Bij Travel Pharma ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Travel Pharma binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

8. VERZAKINGSRECHT

8.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar Drogist.nl tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de producten (met de leveringsbon)terugsturen, in hun originele verpakking en zonder het zegel te verbreken, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires (zoals onder andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Drogist.nl, Columbusweg 23A, 4462 HA Goes, NL

8.2. Indien de goederen zijn toegezonden aan Drogist.nl onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Travel Pharma zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit zonder kosten. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Travel Pharma dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave gebeurt in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Travel Pharma.

8.3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
3° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

8.4. Er bestaat een verzakingsrecht dat uitsluitend van toepassing is voor het verzenden van het pakje. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.

 

9. PRIJS

9.1. De prijs vermeldt op de product data-sheets stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aangezien er hierbij geen rekening gehouden wordt met het transport.

9.2. De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

9.3. Travel Pharma behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.

 

10. BETALING

10.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

10.2. De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone).

10.3. De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone) hun akkoord hebben verleend ivm de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ingenico (voormalig Ogone), zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

11.4. De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ingenico (voormalig Ogone). Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ingenico (voormalig Ogone) en Travel Pharma zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. Travel Pharma en Drogist.nl kunnen in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

12.2. De aansprakelijkheid van Travel Pharma en Drogist.nl kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

12.3. De aansprakelijkheid van Travel Pharma en Drogist.nl zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.

 

12. PERSOONSGEGEVENS

12.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

12.2. Travel Pharma is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij Travel Pharma.

12.3. Travel Pharma enDrogist.nl verbinden zich er toe om de gegevens van hun cliënten nooit aan derden door te geven.

12.4. De klant heeft de mogelijkheid om inzage in zijn persoonsgegevens te krijgen en die te verbeteren via de pagina Mijn Account.

 

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site Travel Pharma mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van Travel Pharma.  Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. Travel Pharma geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om hun intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

 

Deze website wordt beheerd door Drogist.nl

Colombusweg 23a
4462 HA Goes
Nederland


Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17u
E-mailadres: info@mytravelpharma.com